Уведомление за поверителност

С настоящото „АВВИ“ ООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.
На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за събиране на оферти от застрахователите, сключването и изпълнението на застрахователен договор, по който Вие сте страна.

„АВВИ“ ООД може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции. „АВВИ“ ООД може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

 • изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;
 • плащане на застрахователната премия;
 • обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;
 • предотвратяване на застрахователни измами;
 • оценка на риска;
 • изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

„АВВИ“ ООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания „АВВИ“ ООД предоставя Ваши лични данни на следните лица:

 • На застрахователите при искане на оферти за застраховки, като личната информация, която се предоставя е в ограничен обем;
 • На застрахователя, избран да сключи застраховката – предоставят се всички лични данни, които са му необходими за сключване на застрахователната полица;
 • На отдел Ликвидация на щети на съответния застраховател при завеждане на щета.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„АВВИ“ ООД съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции за изплащане на обезщетение, както следва:

 • Застрахователните договори и документите, които са съществена част от тях (предложение за сключване на застрахователен договор, полица, анекси и др.) – максимален срок от 7 години, считано от датата на сключване на застрахователния договор, като срокът е в зависимост от вида застраховка;
 • Документи относно заявление за застрахователна претенция – максимален срок от 7 години, считано от датата на предявяване на претенция, като срокът е в зависимост от вида застраховка.

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които „АВВИ“ ООД обработва, можете да се обърнете към нас и да поискате копие от Правилата за организацията и реда на архивната дейност.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „АВВИ“ ООД:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които „АВВИ“ ООД обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност на данните, които „АВВИ“ ООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, ул. „Росица“ № 9 и на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

дата:
.....................................
три имена и подпис на клиента:
..............................................................................