Застраховане на земеделски култури и животни
Земеделски култури

По тази застраховка се покриват вреди, нанесени върху реколта и/или насъждения като овощни и зеленчукови култури, дървета и градини, лозя и всякакви други култури срещу увреждания причинени от градушка, буря, наводнение, пожар и други рискове.

Животни

По тези застраховка се застраховат животни, птици, риби, пчели, които са собственост или за които носи отговорност застрахования, за рискове като смърт и клане по необходимост, пожар, природни бедствия, злополука, заболяване, кражба и други.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.