Застраховане на гаранции

Застраховането на гаранции не е точно застрахователен продукт, а по-скоро финансов инструмент.

Предметът на застраховане е сключен договор за изпълнение между Застрахования, чиято дейност по договора представлява риска и Възложителя, който се явява бенифициент по полицата – в чиято полза се сключва застраховката. Застрахован и Бенифициент по тази застраховка може да бъде само едноличен търговец или юридическо лице.

Със сключване на тази застраховка, Застрахователят става гарант на Застрахования и отговаря пред Възложителя за поетите отговорности от страна на Застрахования.

Покритието може да се класифицира в няколко „клаузи“:

  • гаранция за участия в търгове, конкурси, обществени поръчки;
  • гаранции за авансово плащане;
  • гаранции за добро изпълнение;
  • гаранция за гаранционно обслужване (поддръжка).

Тази застраховка не блокира средства и позволява на фирмите да разпологат с оборотния си капитал и да изпълняват няколко договора едновременно. Моля да имате предвид, че ако се стигне до изплащане на обезщетение, застрахователят има право да упражни регрес към Застрахования до размера на изплатеното обезщетение.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.