Застраховане на „отговорност“

Застраховането на „отговорност“ може да бъде задължително и доброволно. Има широк спектър от застраховки, които биха били полезни, както за юридически така и за физически лица. Най-разпространени са:

Обща гражданска отговорност

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на дейността му, посочена в застрахователната полица.

Отговорност на продукта

Застраховка „Отговорност на продукта“ покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди вследствие на стоки/продукти, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования.

Отговорност на наемателя

Застраховка „Отговорност на наемателя“ покрива сумите, които застрахованият е законово задължен да плати към наемодателя за причинени имуществени или неимуществени щети, в резултат на извършване на застрахованата дейност.

Професионални отговорности

Застраховка „Професионална отговорност“ може да се сключи за физически и юридически лица. Има различни видове застраховки като „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, „Професионална отговорност на хотелиерите“, „Професионална отговорност на охранители“, „Професионална отговорност на адвокатите“ и други.

В най-общия случай застраховката покрива професионалната отговорност на застрахования за пряко причинени от него имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на застраховката и изразяващи се в смърт или телесни увреждания вследствие на злополука и в пълно или частично увреждане на движими и недвижими вещи.

Отговорност на работодателя

Покрива се отговорността на застрахования, в качеството му на работодател, за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.