Имуществени застраховки
Имущество

Имуществени застраховки са всички застраховки, при които обектът на застраховане е някакво имущество, което може да бъде оценено в парично изражение. Такива например са застраховките „Пожар“, „Индустриален пожар“, „Всички рискове на индустриални обекти“, „Домашно имущество“ и т.н. По тези застраховки се застраховат недвижимо и движимо имущество, което е собственост на застрахования или за което застрахованият носи отговорност като сгради (административни, производствени, жилищни и т.н.), машини (производствени машини, оборудване, апарати, компютри и т.н.), инсталации, стоково-материални ценности и запаси (готова продукция, стоки на склад, материали и суровини и т.н.).

Електронно оборудване

Застрахова се електроннa техника като компютри, телевизори, телефони, принтери и т.н.като се покриват имуществени щети като пожар, кражба, токов удар и други, както и специфични щети като изпускане.

СМР

„Строително–монтажните рискове“ е имуществена доброволна и в някои случаи задължителна застраховка. Тя покрива материалните вреди на застрахованите строителни обекти. Може да се покрият и сумите, които застрахованият е длъжен да плати на трети лица за нанесени вреди (имуществени или неимуществени), вследствие на изпълнение на строително–монтажните работи на застрахования обект, както и намаляване на брутна печалба, вследствие на настъпване на събитие, което е покрито по полицата.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.