Застраховане на човешкия ресурс

В днешно време хората представляват най–важният актив на едно дружество. Част от застрахователните покрития са задължителни по закон в някои сфери на работа, като застраховка „Трудова злополука“. Други може да се разгледат, като допълнителни социални преференции за служителите. Тук може да включим и още един раздел от застраховането, като доброволното здравно осигуряване.

Трудова злополука

Застраховката е задължителна по закон съгласно „Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука“. Тя задължително трябва да се сключи за определени дружества, но може да бъде сключена и за фирми, за които няма законово изискване. Застраховат се здравето и живота на работнците и служителите като се покриват събития настъпили в резултат на изпълнение на служебните задължения от застрахованото лице.

Злополука

Застраховка „Злополука“ е доброволна застраховка като се застраховат лица срещу събития свързани с техния живот, здраве и телесна цялост вследствие на претърпяна от застрахованото лице злополука. Освен временна и трайна загуба на работоспособност, както и смърт на застрахования, могат да се поркият и специфичи рискове като разходи за репатриране при злополука, разходи за стоматологична помощ, дневни пари за болничен престой и други.

Доброволно здравно осигуряване

По доброволно здравно осигуряване се покриват случаи на заболяване и злополука, довели до увреждане на здравословното състояние и оказване на медицинска помощ на застрахованите лица. До посочените в полицата лимити и в зависимост от избраните покрития, се включват медицински разходи за прегледи и изследвания, за болнично и извънболнично лечение, хоспитализация, вкл. лекарства и консумативи, използвани по време на лечението, разходи за операции и оперативно лечение, стоматологично лечение, както и разходи за рехабилитация и други.

Предимствата при доброволно здравно осигуряване са, че почти всички осигурителни компании поддържат 24-часов Асистанс център, който осигурява професионална консултация и помощ. Също така накои компании предлагат безлимитно покритие, като могат да се ползват болници и лечебни заведения, които имат договор с Осигурителя без да е заплащат за услугите.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.